Platforma na správu rekreačných príspevkov UpRekreaVšade dobre, na Slovensku najlepšie!

Sprehľadnite si nárok aj výšku rekreačného príspevku pre jednotlivých zamestnancov a my za vás skontrolujeme správnosť účtovných dokladov od ubytovacích zariadení. Na výber máte 2 riešenia: platforma UpRekrea a Up karta na platforme UpGusto.

UpRekrea

Pozrite si informácie aj o našom ďalšom produkte UpRekreáciaPlatforma UpRekrea 

Základné informácie


UpRekrea na www.rekrea.sk je výhodný a jednoduchý systém na správu rekreačných príspevkov s komplexnou evidenciou účtovných dokladov.  Zamestnanec platí za pobyt vlastnými finančnými prostriedkami, následne nahrá doklady z rekreácie do systému a po schválení mu zamestnávateľ vyplatí alikvotnú časť príspevku.


O príspevku 

O  rekreačnom príspevku

 • Cena rekreácie je v maximálnej výške 500 € za kalendárny rok 55 % z ceny rekreácie hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku hradí zamestnanec (pri max. cene rekreácie do 500 €).
 • Príspevok zamestnávateľa je oslobodený od dane a odvodov.
 • V prípade kratších pracovných úväzkov sa suma rekreačného príspevku kráti v príslušnom pomere.
 • Podľa rozhodnutia zamestnávateľa môže byť zo sociálneho fondu hradený aj príspevok na rekreáciu nad rámec zákona, tzn. nad sumu 275 €.

Princíp žiadosti

Princíp žiadosti o príspevok

 • Ak zamestnanec odpracoval minimálne dva roky, môže požiadať svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu.
 • Ak má zamestnávateľ viac ako 49 zamestnancov, je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť.
 • Ak má 49 a menej zamestnancov, môže, ale nemusí takejto požiadavke vyhovieť – príspevok je v tomto prípade na báze dobrovoľnosti.
 • Zamestnávateľ nesmie znevýhodňovať zamestnancov, ktorí o príspevok požiadajú, tzn. nemôže príspevok „kompenzovať“ znížením odmien alebo iných bonusov.Legislatívny rámec 

Legislatívny rámec


Legislatívou vstupujúcou do platnosti od 1. januára 2019  (menovite novelizáciou Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a doplneniu §152 Zákonníka práce o príspevok na rekreáciu zamestnancov) sa vám ako zamestnávateľovi otvárajú nové, daňovo výhodné, možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov.Svojmu zamestnancovi môžete prispievať na tuzemskú dovolenku – ubytovacie služby či pobytové balíky, zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky alebo  na prázdninové aktivity -  tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci.


Príspevok na rekreáciu môžete poskytnúť formou „rekreačného poukazu“ alebo preplatením účtov za pobyt, tieto však treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie.Rozsah poskytovaných služieb

 • posúdenie nároku: výpočet nároku (2 roky) aj alikvotnej čiastky pri skrátených úväzkoch,
 • evidencia zamestnancov: online zoznam zamestnancov, s možnosťou importu/exportu dát,
 • jednoduché nahrávanie dokladov prostredníctvom mobilnej aplikácie,
 • posúdenie dokladu – kontrola použitia príspevku na rekreáciu v zmysle zákona,
 • prehľad a kontrola čerpania: vždy aktuálny prehľad o čerpaných prostriedkoch,
 • podklady pre zúčtovanie a vyplatenie príspevku – na mesačnej báze,
 • digitalizácia a archivácia dokladov,
 • evidencia dokladov: doklady k čerpaniu príspevku sú on-line k dispozícii,
 • infolinka: priama konzultácia so zamestnancami.